Michalici

Statut

Statut

Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Ks. Bronisława Markiewicza

w Miejscu Piastowym

 

§ 1

 1. Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym jest jednostką organizacyjną utworzoną przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła, na podstawie art. 182 ustawy - Prawo oświatowe     (Dz. U. z 2017 r. poz.59).
 2. Zespół służy celom organizacyjnym szkół do niego włączonych, zgodnie z zasadami i  celami określonymi w Akcie Założycielskim.
 3. Zespół nie jest jednostką zewnętrzną dla szkół, które go tworzą, a Dyrektor Zespołu reprezentuje jednocześnie każdą szkołę działającą w ramach zespołu.

 

§ 2

 1. Zespół tworzą:
 1. Liceum Ogólnokształcące;
 2. Technikum;
 3. Szkoła Branżowa I Stopnia;
 4. Internat;
 5. Warsztaty szkolne.

 

 1. Zmiany, wyłączenia i włączenia szkół do Zespołu wymagają zmian uaktualniających Statut Zespołu.
 2. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wprowadza Przełożony Generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła  - na wniosek Dyrektora Zespołu.

 

§ 3

 1. Zespół posiada własny regon oraz numer identyfikacji podatkowej.
 2. Zespół jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy dla nauczycieli szkół tworzących Zespół oraz dla innych pracowników, z zastrzeżeniem ust.3.
 3. Dyrektor Zespołu odpowiada za gospodarkę finansową szkół, które go tworzą.
 4. Szkoła używa pieczęci podłużnej z napisem:

Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. ks. Bronisława Markiewicza

w Miejscu Piastowym.

 

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej małej i dużej, z napisem:

Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. ks. Bronisława Markiewicza

w Miejscu Piastowym.

 1. Szkoła używa w/w pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami

 

 

§ 4

Zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych ze środków dotacji danej szkoły stanowią inwentarz zespołu szkół.

 

 

§ 5

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację wymaganą w zakresie realizowanych zadań, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 6

 1. Połączenie szkół w Zespół nie narusza odrębności w zakresie uzyskiwania zezwolenia, cofania zezwolenia, wpisywania do ewidencji i wykreślania z niej oraz uzyskiwania, wykorzystania i rozliczania dotacji.

 

 

§ 7

 1. Statut wchodzi w życie 1 września 2019 r.
 2. Zmiany Statutu wprowadza Organ Założycielski z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3.